Juridisk information

 Presentation av webbplatsen Enligt artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för förtroende för den digitala ekonomin, bör användare av webbplatsen www.forklade.com känna till identiteten hos de olika aktörerna som är inblandade i dess skapande och förvaltning:

Ägare: Forklade

Skapare: Forklade

Publikationsansvarig: Forklade – contact@forklade.com

Publikationsansvarig kan vara en fysisk eller juridisk person.

Webbmästare: Forklade – contact@forklade.com

Värd: Shopify – Shopify – 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, Ontario K2P 1L4

Allmänna användarvillkor för webbplatsen och de erbjudna tjänsterna Användning av webbplatsen www.forklade.com innebär fullständigt och fullt godkännande av de allmänna användarvillkoren som beskrivs nedan. Dessa villkor kan ändras eller kompletteras när som helst, så användarna rekommenderas att regelbundet konsultera denna information.

Webbplatsen www.forklade.com är normalt tillgänglig hela tiden, utom vid tekniskt underhåll. I sådana fall kommer Forklade att försöka informera användarna i förväg om datum och tidpunkter för interventionen.

Forklade uppdaterar regelbundet webbplatsen www.forklade.com. Juridisk information kan också ändras när som helst och de är bindande för användaren som uppmanas att regelbundet konsultera den.

Beskrivning av de tillhandahållna tjänsterna Webbplatsen www.forklade.com syftar till att tillhandahålla information om alla aktiviteter inom företaget Forklade.

Forklade strävar efter att tillhandahålla så exakt information som möjligt på webbplatsen www.forklade.com. Det kan emellertid inte hållas ansvarigt för utelämnanden, felaktigheter och brister i uppdateringen, vare sig de är själva orsaken eller orsakade av tredjeparts partners som tillhandahåller denna information.

All information som anges på webbplatsen www.forklade.com är endast av informativ karaktär och kan ändras. Dessutom är informationen på webbplatsen www.forklade.com inte uttömmande och ges under förbehåll för ändringar som gjorts sedan den lades online.

Kontraktbegränsningar på tekniska data Webbplatsen använder JavaScript-teknik.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för materiell skada i samband med användning av webbplatsen. Dessutom förbinder sig webbplatsens användare att komma åt webbplatsen med modern utrustning, som inte innehåller virus, och med en uppdaterad webbläsare av senaste generationen.

Immateriell egendom och förfalskningar Forklade äger immaterialrätten eller har rätt att använda alla tillgängliga element på webbplatsen, inklusive text, bilder, grafik, logotyp, ikoner, ljud, programvara.

All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av hela eller delar av webbplatsens element, oavsett vilken metod eller process som används, är förbjuden, förutom med skriftligt förhandsgodkännande av Forklade.

All obehörig användning av webbplatsen eller någon av de delar den innehåller kommer att betraktas som en förfalskning och kommer att åtalas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i den immateriella egendomsrätten.

Begränsningar av ansvar Forklade kan inte hållas ansvarigt för direkta och indirekta skador orsakade på användarens utrustning, när man tillgår webbplatsen www.forklade.com, och som uppstår antingen genom att använda utrustning som inte uppfyller specifikationerna som anges i punkt 4, eller genom uppkomsten av en bugg eller inkompatibilitet.

Forklade kan också inte hållas ansvarigt för indirekta skador (till exempel en förlorad marknad eller förlorade möjligheter) som uppstår till följd av att använda webbplatsen www.forklade.com.

Interaktiva utrymmen (möjlighet att ställa frågor i kontaktrummet) finns tillgängliga för användarna. Forklade förbehåller sig rätten att utan förvarning radera alla innehåll i detta utrymme som bryter mot lagstiftningen som gäller i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd. Om så är fallet förbehåller sig Forklade också rätten att ifrågasätta användarens civila och / eller straffrättsliga ansvar, särskilt vid meddelanden med rasistisk, skadlig, förtalande eller pornografisk karaktär, oavsett vilket medium som används (text, fotografi, etc.).

Hantering av personuppgifter I Frankrike skyddas personuppgifter av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och den europeiska direktivet från 24 oktober 1995.

Vid användning av webbplatsen www.forklade.com kan följande data samlas in: URL för länkarna genom vilka användaren har kommit åt webbplatsen, användarens internetleverantör, användarens Internet Protocol (IP) -adress.

Under alla omständigheter samlar Forklade endast in personlig information om användaren för vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen www.forklade.com. Användaren tillhandahåller denna information med full kännedom om fakta, särskilt när han / hon själv går in på det. Användaren på webbplatsen www.forklade.com informeras sedan om huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla denna information eller inte.

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om data, filer och friheter, har alla användare rätt att komma åt, rätta och motsätta sig personuppgifter som rör dem, genom att göra sin begäran skriftlig och signerad, tillsammans med en kopia av identitetshandlingen med underskriften på dokumentets innehavare, och anger adressen där svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren på webbplatsen www.forklade.com publiceras utan användarens kunskap, utbyts, överförs, cederas eller säljs på något medium till tredje part. Endast förutsättningen att Forklade och dess rättigheter skulle säljas skulle möjliggöra överföringen av sådana information till den eventuella köparen som i sin tur skulle vara skyldig att behålla och ändra data med avseende på användaren av webbplatsen www.forklade.com.

Webbplatsen är inte deklarerad till CNIL eftersom den inte samlar in personuppgifter.

Databaserna är skyddade av bestämmelserna i lagen den 1 juli 1998 om genomförande av direktivet 96/9 från 11 mars 1996 om det juridiska skyddet av databaser.

Hypertextlänkar och cookies Webbplatsen www.forklade.com innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser, sätta upp med tillstånd från Forklade. Emellertid har Forklade ingen möjlighet att kontrollera innehållet på de besökta webbplatserna och kommer därför inte att ta något ansvar för detta.

Surfning på webbplatsen www.forklade.com kan leda till att cookies installeras på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte tillåter identifiering av användaren, men som registrerar information om en dators navigering på en webbplats. De erhållna uppgifterna syftar till att underlätta framtida navigering på webbplatsen och har också till syfte att möjliggöra olika mätningar av frekvens.

Vägran att installera en cookie kan leda till att det är omöjligt att komma åt vissa tjänster. Användaren kan emellertid konfigurera sin dator på följande sätt för att vägra installation av cookies:

Under Internet Explorer: fliken Verktyg (piktogram i form av ett kugghjul uppe till höger) / Internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Bekräfta med OK.

Under Firefox: högst upp i webbläsarfönstret klickar du på Firefox-knappen, går sedan till alternativenfliken. Klicka på fliken Sekretess.

Ställ in reglerna för bevarande på: använd anpassade inställningar för historik. Slutligen avmarkera den för att inaktivera cookies.

Under Safari: Klicka högst upp till höger i webbläsaren på menysymbolen (symboliserad av ett kugghjul). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet "Sekretess" klickar du på Innehållsinställningar. I avsnittet "Cookies" kan du blockera cookies.

Under Chrome: Klicka högst upp till höger i webbläsaren på menysymbolen (symboliserad med tre horisontella linjer). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet "Sekretess" klickar du på inställningar. I fliken "Sekretess" kan du blockera cookies.

Tillämplig lag och jurisdiktion All tvist i samband med användningen av webbplatsen www.forklade.com omfattas av fransk lag. Det ges exklusiv behörighet till de behöriga domstolarna i Paris.

De viktigaste lagarna Lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, särskilt ändrad av lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 relaterad till data, filer och friheter.

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för förtroende i den digitala ekonomin.

Ordlista Användare: Internet surfare anslutning, användning av den aktuella webbplatsen.

Personlig information: "information som gör att, i vilken form det är, direkt eller indirekt, identifiering av de fysiska personer de gäller" (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).